Systém certifikácie

Systém certifikácie Logistickej akadémie je veľmi precízne hodnotiaci postup, ktorý umožňuje oceniť vedomosti a zručnosti v odbore logistiky. Získaný diplom a s ním spojený titul garantuje, že jeho nositeľ je na svojom mieste.

Celková suma nemusí byť zaplatená jednorazovo celá, ale stačí zaplatiť vstupný poplatok 200 EUR. Uhradenie vstupného poplatku Vám umožní vypracovať testy v e-learningu.

K úspešnému zvládnutiu certifikácia nie je podmienkou absolvovanie verejných kurzov. Pokiaľ však frekventanti certifikácie v rámci štúdia cítia potrebu absolvovať akýkoľvek verejný kurz, ktorý Logistická akadémia ponúka, majú nárok na zľavu, rovnako tak majú výraznú zľavu na študijné materiály "Logistika v praxi".
 

Diplom, udelený Logistickou akadémiou, je pre logistika najvyšším vyznamenaním, pretože Logistická akadémia je všeobecne najuznávanejšou autoritou pre overenie tejto kvalifikácia. Prestíž získaného titulu (uvádzaného za menom) je ďalej potvrdená certifikátom vrcholovej inštitúcie v budovaní logistickej kariéry v ČR, ktorou je Komora logistických audítorov.

Pre uznanie diplomu ako oficiálnej a trhom práce rešpektovanej kvalifikácie disponujeme akreditáciou MŠMT. V neposlednom rade je to však rada vynikajúcich logistikou (viď ohlasy), ktorí už niektorý z udeľovaných diplomov získali a sú pre nás tým najcennejším - živými referenciami.

Požiadavky certifikácie

Diplom Logistickej akadémie získate po splnení nasledovných podmienok:

 1. aspoň 3 roky podnikovej (alebo podnikateľskej) praxe,
 2. pre titul audítor logistiky 5 rokov podnikovej (alebo podnikateľskej) praxe z toho 3 roky vo vedúcej pozícií
 3. zloženie písomných testov (spracovávaných vzdialene cez e-learning),
 4. prezentácia a obhajoba projektu z oblasti logistiky
  • buď už realizovaného,
  • alebo práve prebiehajúceho,
  • alebo aj ešte len pripravovaného,
  pred grémiom Logistickej akadémie.

Úrovně certifikace

Prevádzkový logistík, PLog.

(pre účely rekvalifikácie "dispečer logistiky")

Kvalifikácia pre výkon práce v pozíciách dispečerov skladovania, dopravy a manipulácie, plánovačov výroby, referentov nákupu, colných deklarantov, referentov riadenie zásob apod.

Testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni PLog. a prezentácie riešených úloh z osobnej logistickej praxe alebo úloh zadaných lektorom Logistickej akadémie.

Cena certifikace

480 Eur (bez DPH)
Úhrada možná po častiach bez navýšenia.

Expert logistiky, ELog.

(pre účely rekvalifikácie "technológ logistiky")

Kvalifikácia MLog. plus kvalifikácia pre projektovanie a realizáciu zmien formou logistických programov a projektov, vedenie riešiteľských a projekčných tímov, zavádzanie nových logistických technológií, informačných systémov a pod.

Testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni ELog. a prezentácie logistického projektu, na ktorého riešenie mal, má alebo bude adept mať vlastný rozhodujúci podiel.

Cena certifikace

640 Eur (bez DPH)
Úhrada možná po častiach bez navýšenia.

Manažér logistiky, MLog.

Kvalifikácia PLog. plus kvalifikácia pre riadenie logistických oddelení, pre koordináciu a operatívne rozhodovanie na úrovni celo firemnej logistiky, metodická práca v logistike (vedúci plánovacích odd., vedúci skladov, vedúci nákupu, vedúci distribúcie, vedúci všetkých iných útvarov angažovaných v logistike).

Testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni MLog. a prezentácia uskutočnených manažérskych aktivít v oblasti logistiky alebo prezentácie uskutočnených manažérskych aktivít v inej oblasti a riešených úloh z osobnej logistickej praxe alebo úloh zadaných lektorom Logistickej akadémie.

Cena certifikace

800 Eur (bez DPH)
Úhrada možná po častiach bez navýšenia.

Konzultant a trenér logistiky, CLog.

Kvalifikácia ELog. plus kvalifikácia pre lektorskú, trénerskú a konzultačná činnosť v oblasti logistiky.

Testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni CLog. a prezentácie logistického projektu, na ktorého riešenie mal, má alebo bude adept mať vlastný rozhodujúci podiel vrátane preukázania prezentačných a didaktických zručností.

Cena certifikace

990 Eur (bez DPH)
Úhrada možná po častiach bez navýšenia.

Audítor logistiky, ALog.

Kvalifikácia CLog. plus kvalifikácia pre audítorskú činnosť v oblasti logistiky (nenahrádza členstvo v Komore logistických audítorov, ale nesie so sebou ašpiráciu na toto členstvo).

Testované oblasti

Zvládnutie testov na úrovni ALog. (tu je už zhodná s úrovňou CLog.) a prezentácia projektu typu logistického auditu podľa metodiky Komory logistických audítorov.

Cena certifikace

1.200 Eur (bez DPH)
Úhrada možná po častiach bez navýšenia.