Kto sme

LOGISTICKÁ AKADÉMIA

bola založená v roku 2008 spoločnosťou PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o. v spolupráci s Vysokou školou banskou - Technická univerzita Ostrava a Technickou univerzitou Košice.

Akreditačným orgánom Logistickej akadémie je Komora logistických audítorov (www.kla.cz) a vybrané vzdelávacie programy sú ďalej akreditované Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Logistická akadémia poskytuje:

 1. CERTIFIKÁCIU PERSONÁLU V OBLASTI LOGISTIKY,
 2.  ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE V OBLASTI LOGISTIKY A V ODBOROCH NADVÄZNÝCH A TO BUĎ:
 • v otvorených kurzoch v Ostrave, Prahe, Brne a Bratislave
 • v incompany školeniach a workshopoch pripravených "na mieru"


Základné hodnoty Logistické akadémie sú:

 1. NÁROČNOSŤ (garancia vynikajúcich znalostí a prakticky orientovaných zručností všetkých lektorov a absolventov),
 2. PRÍVETIVOSŤ (rešpektujeme pracovné i osobné možnosti / obmedzenie všetkých našich frekventantov a poskytujeme každému maximálnu individuálnu podporu).

Kto čo – Logistická Akadémia 

Po prvé - miesto, kde môžete prezentovať svoje už dosiahnuté znalosti a schopnosti v logistike a získať tak niektorý z nasledovných logistických titulov, písaný za menom:

 • PLog. Prevádzkový logistik
 • ELog. Expert logistiky
 • MLog. Manažér logistiky
 • CLog. Konzultant a tréner logistiky
 • ALog. Audítor logistiky

Výsledok vyzerá napríklad takto:

 • Karol Divoký, ALog.
 • Lucia Sličná, MLog.

Po druhé - miesto, kde potrebné znalosti a schopnosti môžete získať vďaka prepracovanému programu vzdelávania v logistike a špičkovým lektorom.

Komu

Vám všetkým, ktorí ste alebo chcete byť dobre hodnotenými logistikami a to bez ohľadu na vaše doterajšie vzdelanie avšak s ohľadom na vašu doterajšiu prax (čerství absolventi škôl sa nemôžu prihlásiť skôr ako po 3 rokoch praxe).

K čomu

 • Sme tu pre logistikou z praxe, ktorí chcú vedieť ešte viac.
 • Sme alternatívou univerzitného vzdelania pre tých, ktorí už vekom či mentálne vyrástli zo školských lavíc a napriek tomu chcú rásť vo vedomostiach a zručnostiach v logistike. 
 • Sme praktickou školou života pre tých, ktorí už dostali diplomy z rôznych vysokých škôl, ale chcú obstáť aj ako praktici medzi profesionálmi v logistike. 
 • Sme akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy na udeľovanie titulov (písaných za meno)
  • PLog. Prevádzkový logistik
  • ELog. Expert logistiky
  • MLog. Manažér logistiky
  • CLog. Konzultant a tréner logistiky
  • ALog. Auditor logistiky  

Ako

Logistická akadémia nielen udeľuje diplomy za preukázané vedomosti a zručnosti v oblasti logistiky, ale jej poslaním je tiež pomôcť na ceste k získaniu diplomu formou prepracovaného Vzdelávacieho programu, školení a seminárov v oblasti Logistiky.

S kým

Zakladatelia, spoločnosť PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o. a Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, získali pre myšlienku Logistickej akadémie významné podniky, akými sú:

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
 • BONATRANS GROUP a.s.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINARY a.s.
 • SIEMENS s.r.o.
 • PST Ostrava a.s.

Členovia vedenia Logistickej akadémie a spolupracujúci zbor lektorov sa v oblasti logistiky radí k profesionálnej špičke Českej republiky.

S čím

Vzdelávací program Logistickej akadémie je certifikovaný Komorou logistických audítorov, ktorá patrí medzi vrcholových garantov logistickej odbornosti v ČR (viď www.kla.cz).

....... To zaručuje vysoký kredit u zamestnávateľov!

Logistická akadémia je akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy (rozhodnutím z 30.5.2008 pod ej 10441 / 08-20 / 405). Touto akreditáciou získala právo vykonávať rekvalifikáciu pre vymedzenú pracovnú činnosť a vydávať osvedčenia s celoštátnou platnosťou (viď www.msmt.cz).

....... to nám umožňuje udeľovať diplomy, ktoré si môžete písať za menom!