Lektori

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

(nar. 5.8.1957) je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, členom americkej asociácie APICS a majiteľom spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o.

 • Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v Holandsku sa majoritne venuje logistike.
 • Je riešiteľom významných logistických projektov pre spoločnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlhý rad ďalších veľkých, stredných i malých firiem.
 • Manažérske skúsenosti získal ako prvý riaditeľ logistiky spoločnosti BONATRANS GROUP a.s.
 • Popri riešení a realizácii logistických projektov je najmä vyhľadávaným lektorom a trénerom. Je hlavným autorom rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Motto:

Súhlasím s Henry Fordom, ktorý povedal: "Máte pravdu, ak si myslíte, že niečo nemôžete - a tiež keď si myslíte, že môžete!"

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Som jej prezidentom a mojím poslaním je slúžiť vám všetkým, ktorí sa budete uchádzať o niektorý z udeľovaných diplomov, a súčasne robiť len to, čo povedie k rastu prestíže Logistickej akadémie .... a tým aj významu a cene vašich titulov, ktoré si môžete uvádzať za svojím meno.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

(nar. 21.9.1960) je viceprezidentom Logistickej akadémie a vysokoškolským pedagógom na katedre podnikovo hospodárskej  Ekonomickej fakulty VŠB -TU Ostrava, kde vyučuje logistiku. Je tiež spoluzakladateľom firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o.  v Ostrave, zaoberajúca sa logistickým poradenstvom. Tu pracoval na pozícii projektového manažéra a zastával tiež funkciu konateľa spoločnosti. 

 • Je riešiteľom alebo spoluriešiteľom projektov pre spoločnosti ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Siemens Elektromotory Mohelnice, ACO Industrie k.s. Přibyslav a radu ďalších.
 • Od roku 2005 je členom Komory logistických audítorov.
 • Je expertom na problematiku modelovania procesov pomocou dynamickej simulácie.

Motto:

"Je dôležité dobre vzlietnuť, ale hlavne aj bezpečne pristáť."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, a predovšetkým využitie simulácií pre riadenie materiálových tokov; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog.

(nar. 25.3. 1973) je vedúcim Katedry ekonomiky a manažmentu v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inžinierstva Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava a mimoriadnym profesorom na Katedre manažmentu a systémového inžinierstva Fakulty managementu AGH University of Science and Technology (Poľsko).Po dobu troch rokov tiež pôsobil na pozícii mimoriadneho profesora na Opole University of Technology (Poľsko).

 • Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udeľovaný spoločnosťou International Society for Engineering Education (IGIP - Švajčiarsko). Absolvoval krátkodobú stáž na Moscow State Institute of Steel and Alloys, Faculty of Economics and Informatics (Rusko).
 • Jeho pedagogická a vedecká činnosť je orientovaná na strategický a logistický manažment priemyselných podnikov. Pôsobí ako lektor kurzov pre podnikateľskú sféru.
 • Okrem svojej akademickej a lektorskej činnosti je riešiteľ alebo spoluřešitel projektov pre priemyselné podniky (napr. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s.) a vedecko-výskumných projektov (podporovaných napr. Grantovou agentúrou Českej republiky alebo fondov EÚ). Je garantom a organizátorom pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie "Finančné a logistické riadenie". Člen programových výborov domácich a zahraničných konferencií (napr. Total Logistics Management - Poľsko, Procesné riadenie - Slovensko).
 • Je autorom a spoluautorom 85 publikácií (monografie, odborné časopisy, referáty na konferenciách a seminároch).

Motto:

"Tí, ktorí sa nadchli pre prax bez znalostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu - nemôžu si byť istí, kam idú" (Leonardo da Vinci)

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálnej logistiky, využitie informačných technológií (najmä simulácií), ale aj manažérske a prezentačné zručnosti; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Doc. Ing. Pavla Macurová, CSc., ALog.

Je vysokoškolským pedagógom na Ekonomickej fakulte VŠB-TU Ostrava, kde sa špecializuje na problematiku riadenia kvality, logistického riadenia a procesného riadenia. V týchto oblastiach je odborným garantom tiež v doktorandskom štúdiu a v štúdiu MBA.

 • Absolvovala v roku 1977 vysokoškolské štúdium na Vysokej škole banskej v Ostrave v odbore ekonomika priemyslu. Habilitovala sa v roku 2000.
 • Odborné skúsenosti nadobudla počas stáží v priemyselných podnikoch a tiež počas študijných pobytov na univerzitách v zahraničí (Veľká Británia, Dánsko, Holandsko). V posledných rokoch bola zodpovednou riešiteľkou niekoľkých grantových projektov "Fondu rozvoja vysokých škôl a Grantovej agentúry ČR" z oblasti logistiky.
 • Jej publikačná činnosť zahŕňa odborné monografie, desiatku vysokoškolských skrípt, viac ako 20 odborných článkov a príspevkov na konferenciách, výskumné správy.
 • Je členkou "Českej spoločnosti pre kvalitu" a "Českej logistickej asociácie". Spolupracuje s podnikmi a poradenskými organizáciami pri vedení odborných kurzov v oblasti riadenia kvality a logistiky.

Motto:

Trvalou výzvou (nielen pre logistiky) je heslo, ktoré uvádza Richard Koch vo svojej knihe "Pravidlo 80/20": "Pokrok vyžaduje jednoduchosť a jednoduchosť vyžaduje nemilosrdnosť. Tým sa vysvetľuje, že jednoduché je nielen pekné, ale aj vzácne. "Obťažnosť cesty k pokroku potvrdzuje aj výrok Antoine de Saint-Exupéryho:" Všetko ľudské prechádza od primitívneho cez zložité k jednoduchému."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, predovšetkým otázky kvality, ekonomiky, logistických výkonov a nákladov; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Ing. Petr Sysel, CLog.

(nar. 15.7.1969) V súčasnosti pracuje na pozícii Production & Warehouse Manager v nadnárodnej spoločnosti Banta Global Turnkey. Táto spoločnosť zabezpečuje služby v oblasti SCM pre globálne reťazce v odvetviach Hi-Tech a Medical.

 • V rokoch 1992 - 1999 zastával rôzne pozície v štruktúre armádnej logistiky v útvaru rýchleho nasadenia AČR.
 • Od roku 2000 do 2007 pracoval ako Logistic Manager distribučného centra holandsko nemeckého holdingu MOTIP DUPLI Group, kde zodpovedal za plánovanie a riadenie zásob v celom rozsahu - od nákupu až po distribúciu v pôsobnosti strednej a juhovýchodnej Európy.
 • V spoločnosti Banta Global Turnkey (od roku 2007) riadil niekoľko úspešných projektov so zameraním na zlepšovanie logistických procesov vo firme. Podieľa sa tiež na plánovanie, prípravu a implementáciu nových obchodných projektov.

Motto:

"Sedliacky rozum pomáha dôjsť k jednoduchému riešeniu ... a také riešenia bývajú najúčinnejšie."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, manažmentu logistiky, a predovšetkým logistiky skladovania a distribúcie. Ďalej tiež konzultácie pre spracovanie projektov a ich hodnotenia v rámci školení logistiky.

Ing. Pert Jalůvka

(nar. 28.2.1976) - zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., kde tiež doposiaľ aktívne pôsobí. Člen Komory logistických audítorov.

 • Absolvent VŠB-TU, Inštitút dopravy, Prevádzka a údržba dráhových vozidiel
 • Prvé skúsenosti s optimalizáciou procesov získal už v priebehu štúdia v spoločnostiach Autopal Nový Jičín a ŽDB a.s. v Bohumíne.
 • Podieľal sa na mnohých významných projektoch pre spoločnosti Kofola Hoop, VOP, Třinecké železiarne, ZKL, KOMA MODULAR, HYUNDAI, Chemopetrol, MP Krasno, Bivoj ai.
 • pôsobí aktívne najmä v oblasti dynamickej simulácie, návrh procesov, plánovania výroby.

Motto:

Hlavne sa moc nemotať :-)

Ing. Jan Šlajer

(nar. 1974) je od roku 2001 konateľom a spoločníkom spoločnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. Od roku 2013 pôsobí ako konateľ a konzultant v spoločnosti ESCARE s.r.o. a od roku 2015 na pozícii riaditeľa.

 • Predtým pracoval na pozícii logistika v spoločnosti ŽDB Trans s.r.o. a predtým na pozícii asistenta výrobného riaditeľa v spoločnosti Lanex Bolatice, a.s.
 • Jeho začiatky sú spojené so spoločnosťou ŽDB, a.s., kde pracoval na dodávateľskom závode na pozícii vedúceho odboru marketingu a logistiky.
 • Znalosti získal štúdiom na ČVUT v Prahe, fakulte strojnej, odbor Ekonomika a riadenie strojárenského podniku.
 • Na Slezskej univerzite v Opave absovoval kurz CIMA / NIMA, ktorý bol ukončený kvalifikačné skúškou Českého inštitútu pre marketing v rozsahu úrovne CIMA-A.

Motto:
"Pamäť je výsadou blbých, šikovný nemá čas si pamätať, šikovný musí vymýšľať." (Jan Werich)

Doc. Ing. Petr Besta, Ph.D., CLog.

(nar. 19.08.1976) pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte metalurgie a materiálového inžinierstva, Vysokej školy banskej - Technickej univerzity Ostrava. Je garantom predmetov v magisterskom a doktorandskom študijnom programe.

 • V roku 2013 bol habilitovaný v odbore metalurgická technológia. Absolvoval stáž na Moscow State Institute of Steel and Alloys. Pedagogicky pôsobí tiež na Vysokej škole podnikania a práva, a.s.
 • Jeho pedagogická a vedecká činnosť je orientovaná na problematiku riadenia výrobných procesov a zvyšovania kvality vnútropodnikových procesov.
 • Mimo pedagogickej činnosti sa zaoberá aj lektorskou činnosťou v priemyselných podnikoch. Realizoval 122 školení, seminárov a odborných workshopov.
 • V rámci publikačnej činnosti je autorom alebo spoluautorom 140 publikácií (monografie, odborné časopisy, referáty na konferenciách a seminároch). Jeho články a práce sú citované v rámci medzinárodných databáz.

Motto:

Je ideálne, keď sa spojí príležitosť s pripravenosťou.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, predovšetkým otázky nákupu, zásob, metód a nástrojov a využitia informačných technológií, konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školení logistiky.

Ing. Tomáš Prstek, ALog.

audítor Komory logistických auditorov č. 06012, lektor Logistickej akadémie

Ing. Tomáš Prstek (1965) je od roku 2004 společníkom a jednateľom spoločnosti SALSO, s. r. o., ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti logistických procesov, predovšetkým v zdravotníctve a v potravinárskom priemysle. 

V roku 2006 sa stal audítorom Komory logistických audítorov č. 06012 a členom Komory logistických audítorov. V rámci Komory logistických audítorov pracoval v metodickej komisii a podieľal sa na modifikácii metodiky logistického auditu pre oblasť zdravotníctva. Od roku 2010 je predsedom Komory logistických audítorov.

 • Profesijná orientácia: logistický audit, aplikácia štíhlej metodiky v zdravotníctve, projekty optimalizácie logistických procesov, riadenia zásob, projektovanie a zavádzanie informačných systémov pre riadenie logistických procesov, lektorská činnosť.
 • Vybrané referencie: Vsetínská nemocnice, a. s., Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o., Nemocnice Na Homolce, Městská nemocnice Ostrava, MP Krásno, a. s., Drůbežářský závod Klatovy, a. s., Raciola, a. s. a jiné.

Čo zaštiťuje v Logistickej akademii:

Tréning a konzultácie v celom priereze logistiky a to predovšetkým v oblasti zdravotníctva a potravinárstva.

Motto: 

"Všetku moc imaginácii!" (Jan Švankmajer)

Ing. Martina Jiříková

(nar. 2. 8. 1968) je majiteľkou vzdelávacej agentúry IDEA, ktorá sa úzko špecializuje na významnú oblasť logistiky - colníctva a nadväzujúcich odborov. Ďalej pôsobí ako externý pedagóg na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL prírodovednom gymnáziu PRIGO v Ostrave, kde vyučuje medzinárodný obchod, kontraktačné zručnosti, finančné právo, právnu logikua hospodárske výpočty. Prednáša aj pre pražské poradenské spoločnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladateľstvo ANAG, žilinskú IPA SLOVAKIA a ďalšie vzdelávacie zariadenia.

 • Ekonomické vzdelanie získala štúdiom Slezské univerzity Opava, obchodno - podnikateľské fakulty v Karvinej, odbor financie. Pedagogické vzdelanie si doplnila na Ostravskej univerzite.
 • 18 rokov pracovala v Colnej správe ČR, kde postupne spoznala od práce na hraničnom priechode, cez právničinu na Colnom úrade v Ostrave nakoniec skončila ako zástupkyňa riaditeľa a súčasne riaditeľka odboru ciel a daní Colného úradu v Mošnove.
 • Dlhodobo pôsobila v lektorskom zbore Colnej správy ČR, kde postavila na nohy colné interné vzdelávanie pracovníkov všetkých letísk v republike, keď vdýchla život dnes legendárnemu colnému kurzu CESTYL.
 • V popredí jej odborného záujmu je colné riadenie ako také a jeho nadväznosť na problematiku DPH, pôvod tovaru, dodacie podmienky a ich vplyv na colnú hodnotu, problematika cestovného styku na letiskách a srdcovou záležitosťou je pre ňu oblasť CITES (pašovanie ohrozených druhov fauny a flóry).
 • V novembri 2016 si v rámci Dňa podnikateľov 2016 prevzala od Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR ocenenie v kategórii Podnikavé žena roka 2016.

Moto:

Aj pád na hubu je pohyb dopredu.

Čo zašťiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning, lektorovanie, konzultácie a poradenstvo v celom priereze colného vzdelávania, predovšetkým otázky ciel, DPH pri dovoze a vývoze, zákazov a obmedzení, zabezpečovanie colného dlhu, certifikácia AEO, pôvodu tovaru, dodacích podmienok INCOTERMS a ich vplyvu na colnú hodnotu a pod.

Ing. Jiří Tomáš Kavka

(nar. 16.1. 1953) Pôsobí ako nezávislý poradca prevažne vo zmenových projektoch „s rozvojom tímov“,  tj. systematickým prepojením poznávacieho procesu tímu s praktickou aplikáciou obvyklých oblastí riadenie a fungovania firmy (procesné riadenie, projektové riadenie, strategické a „byznys“ plánovanie, plánovanie a riadenie výroby, výber a implementácia IS, rozvoj znalostí, apod.).

 • 1977 – absolvoval odbor Kybernetika na Vysokej škole dopravnej v Žiline.
 • Pracoval v oblasti informačných systémov, od programovania po riadenie portfólia  implementačných projektov.
 • Od roku 1998 pôsobí na „volnej nohe“.
 • Spolupracoval na rozvojových projektoch v společnostiach Kdynium a.s., Ahold ČR s.r.o., Schenker ČR s.r.o., ZAT a.s., Škoda JS a.s., Elanor a.s. a dalších. Pre väčšinu spoločnosti pracoval opakovane, v rozmedzí piatich až dvanástich rokov.

Motto:

„Rozdíl mezi amébou a Einsteinem je ten, že – ačkoliv oba používají metodu pokusu a eliminace chyb, améba nemá chyby ráda, zatímco Einstein je jimi fascinován…“

K. R. Popper 

Čo zajštiťuje v Logistickej akadémii:

Spolupráca s tímom zákazníka na zmenových a rozvojových projektoch, s posílnením zručností procesného riadenia, projektového riadenie, implementácií IS apod.

Ing. Aleš Krajina

(nar. 2.8.1958) 22 rokov praxe na bankovom a finančnom trhu, nezávislý finančný a ekonomický poradca, lektor v oblasti financií.

 • Pôsobil ako finančný expert ČT (poradca v reláciách Čierne ovce, Cestoviny).
 • Riaditeľ v niekoľkých bankách, skúsenosti z pôsobenia v poisťovniach a poradenských finančných spoločnostiach.
 • Zaisťoval svojim klientom dotácie z európskych štrukturálnych fondov.
 • V súčasnej dobe pracuje ako investičný analytik a vedúci majetkový poradca spoločnosti E&S Investments.

Motto:

Peniaze robia peniaze!

Čo zastrešuje v Logistické akadémii:

Prenos poznatkov a zručností v oblasti financií, tj. v odbore, v ktorom musí byť každý logistik veľmi erudovaný

Ing. Martin Dubový, ALog.

(nar. 4.9.1970) v súčasnosti pôsobí ako samostatný audítor a konzultant logistiky so zameraním na procesné a optimalizačné projekty v logistike nakupovania, plánovania a riadenia zásob, skladovania a manipulácie, predaja a distribúcie tovaru a to všetko s informačnou väzbou na ERP systémy. Projektov sa zúčastňuje ako v pozícii konzultanta, tak vo výkonných pozíciách ako interim manažér.

 • V roku 1999 absolvoval na ČVUT, Strojníckej fakulte, odbor Strojárska technológia so zameraním na Projektovanie výrobných procesov a systémov.
 • Svoje odborné znalosti a manažérske skúsenosti nadobudol v rokoch 1996 - 2011, kedy väčšinu času pracoval ako manažér v prostredí nadnárodných zahraničných spoločností, kde bol autorom alebo spoluriešiteľom mnohých logistických projektov. Väčšinu z týchto projektov tiež výkonným spôsobom viedol a zavádzal do praxe.
 • V roku 2010 certifikoval svoje znalosti na LA na úrovni audítora logistiky a 2012 sa stal členom Komory logistických audítorov.

Motto:

Všetko súvisí so všetkým.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Procesy a problematiku strategického a operatívneho nakupovania, plánovania a riadenia zásob (vrátane zásob náhradných dielov). A pre tieto oblasti tiež postupy pre informačný tok cez ERP systémy.

 

Ing. Marina Los (Nikiforova), ALog.

(nar. 19.9.1983) sa v súčasnosti zaoberá samostatným poradenstvom a projektovým riadením.

 • V roku 2009 absolvovala na Vysokej škole Banskej, Ekonomickej fakulte, odbor Eurospráva.
 • V roku 2011 ukončila ročné kurzové štúdium na Logistické akadémii (titul ALog.-Audítor logistiky).
 • Absolvovala odborné školenia: SQL, projektová metodika podľa PRINCE2, procesná analýza podľa Lean Six Sigma.
 • Odborné skúsenosti získava od roku 2006 v oblastiach: Medzinárodný obchod, Ekonomika a financie, Logistika, Projektový manažment, Procesné analýzy a testovanie.
 • Manažérske skúsenosti získala predovšetkým v rámci pôsobenia v spoločnosti U&SLUNO, a.s.,  kde pôsobila na pozícii Projektového manažéra pre zavádzanie skladového systému a na pozícií Vedúceho tímu testovanie pre TESCO, a.s.
 • V praxi využíva predovšetkým svojich skúsenosti z oblasti logistiky retailu (sklady, predajňa, účtovníctvo atď.), Projektového manažmentu, implementácie IT & IS systémov.

Motto:

Vážení kolegovia - logistici, pretože motto je fráza, ktorá má vyjadrovať motiváciu alebo zámer, tak som sa rozhodla seba aj Vás motivovať svojím osobným životným cieľom a presvedčením. Smerujme k tomu, aby sme vedeli, čo chceme, robili to, čo nás baví a boli sami sebou a sami so sebou spokojní.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti logistiky retailu; spolupráca na projektoch rozvoja štúdia.

 

Ing. Ladislav Kožíšek

(nar. 25. 03. 1959) profesijnú kariéru začal v armáde. Na základe získaných skúseností z praxe a zahraničných stáží v USA sa podieľal na odbornej príprave nových príslušníkov armádnej špeciálnej služby.

 • Od roku 2003 pracuje v logistickej spoločnosti HOPI. Zastávané pozície Vedúci personálneho oddelenia, následne HR manažér HOPI ČR. Za dobu pôsobenia v českej expandujúcej spoločnosti získal praktické skúsenosti s aplikáciou pracovného práva v doprave a logistike.
 • Od roku 2008 odovzdáva skúsenosti ako lektor pracovného práva so zameraním na jeho praktické využitie. 

Motto:

„Manažér, ktorý premýšľa o svojej práci, je vždy o krok napred pred podriadeným.“

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Školenia z oblasti pracovného práva a trénovanie jeho uplatnenie nielen v logistike.

Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog.

(nar. 24.11.1968) pôsobí ako lektor a poradca v oblastiach rozvoja ľudí a procesov. Špecializuje sa na proces zmeny od špecifikácie strategických cieľov, cez komunikáciu zmeny, meranie východiskového stavu a energetizáciu ľudí, až po efektívne nastavenie a realizáciu vlastného procesu zmeny.

 • Od roku 2011 pôsobí ako externý lektor a poradca.
 • V rokoch 2009-2013 pracoval pre spoločnosť Borcad cz s.r.o., prvé 3 roky ako personálny a logistický riaditeľ, posledný rok ako logistický riaditeľ. Popri týchto procesov mal na starosti projektové riadenie a systém zlepšovania Kaizen.
 • V rokoch 1995-2007 pracoval pre spoločnosť BONATRANS Group a.s. Najskôr na pozícii referenta zahraničného obchodu a marketingu, potom ako manažér riadiaci postupne oddelenia stratégie a marketingu, komunikácie, projektového riadenia a riadenia kvality.
 • Vo všetkých spoločnostiach, pre ktoré pracoval, mal na starosti proces riadenia zmien.
 • Vedľa vysokoškolského vzdelania v odbore strojárska technológia získal titul MBA a certifikáty Manažér kvality, Audítor logistiky, CIMA/NIMA-C.

Motto:

Málokto využíva svoj potenciál naplno. Ľudia využívajú len zlomok svojho potenciálu, buď preto, že ho v sebe nevedia prebudiť, alebo preto, že o ich kreativitu a skúsenosť nie je záujem. Preto nemôžu byť nikdy skutočne spokojní. Tušia, že majú krídla, ale nenaučili sa alebo ich nemôžu používať. Mojím poslaním je pomôcť im zbaviť sa pút a naučiť sa lietať.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Školenia a tréningy v oblasti štíhlej výroby, rozvoja zamestnancov, strategického riadenia. Popri týchto činností zabezpečuje školenia riadiacich zručností a projektového riadenia.

Mgr. Bc. Pavel Vyvijal

(nar.18.4.1964) Je majiteľom spoločnosti Profesionálne vzdelávanie.

 • Od roku 2000 pracuje v oblasti vzdelávania ako lektor, tréner, kouč, moderátor - facilitátor a poradca. Zaoberá sa spracovávaním rozvojových programov vo firmách podľa potrieb a zadania tzv. na mieru s dôrazom na účinnosť jednotlivých rozvojových krokov. Primárna je analýza potrieb zákazníkov a účastníkov týchto programov. Tematické oblasti sú mäkké zručnosti - komunikačné, manažérske, obchodné a prezentačné.
 • pedagogicko - psychologické a ekonomické vzdelanie
 • osemročná skúsenosť z oblasti verejnej správy
 • dvanásťročná skúsenosť v oblasti vzdelávania dospelých

Motto:

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje. "Artemus Ward

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Som trénerom pre manažérske a prezentačné zručnosti frekventantov Logistické akadémie.

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.

(nar.30.06.1964) Pôsobí ako konzultant v oblasti projektov zameraných na optimalizáciu logistických procesov vrátane ERP systému SAP. Má tiež mnohoročné skúsenosti z operatívnej logistiky v oblasti automotiv.

 • 1986 - absolutórium na Leningradskom pedagogickom inštitúte, Rusko.
 • 2000 - 2005 výkonné aj vedúce pozície v logistike výrobných závodov: plánovanie výroby a montáže, materiálová dispozícia, dodávky k zákazníkom, vedenie oddelenia logistiky a nákupu.
 • 2005 - 2011 projektová činnosť v logistike: externé a konsignačné skladovanie vstupných komponentov, externé skladovanie a expedície hotových výrobkov, implementácia logistických modulov SAP. Pôsobenie v ČR, Nemecku, Taliansku, na Ukrajine.

Motto:

"Tam, kde sa končí rozvoj, začína smrť."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Medzinárodnú spoluprácu, informačné technológie, ERP-systémy s dôrazom na SAP.

Jaroslav Fürst, ALog.

(nar.24.11.1976) Dlhoročný pracovník u najväčšieho operátora kombinovanej dopravy v strednej Európe a.s. Metrans. Svoje skúsenosti nazbieral pôsobením na rôznych postoch, či už na pobočkách v nemeckých prístavoch (1998-1999), ako riaditeľ kontajnerového prekladiska v Zlíně (2000 - 2003), alebo ako vedúci pracovník oddelenia zaoberajúceho sa špeciálnymi prepravami a rozvojom nových prepravných smerov (2004 - súčasnosť).

 • Je držiteľom diplomu "Špedičný expert" vydaným federáciou FIATA (2009) a špecializuje sa na logistické procesy v doprave, technologické postupy a ďalšie činnosti spojené s logistikou dopravy.
 • Spolupodieľal sa napr. na vzdelávacom projekte "Prepravné balenie a naloženie pre námorné prepravy"

Motto:

"Z ničoho sa nedá robiť veda, ani z vedy nie, nieto potom zo života" Jan Werich

Ing. Aleš Mandák, ALog.

(nar.13.10.1977), od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v Supply Chain získal vďaka pracovným skúsenostiam v spoločnostiach  Unilever ČR, HAMÉ, Ingersoll-Rand, či Meopta - optika, s.r.o.

 • Venuje sa projektovému riadenia a reportingu v rámci medzinárodných spoločností. 
 • Vedenie a riadenie väčších organizačných celkov, pracovné stáže v zahraničí.
 • Je členom americkej asociácie APICS, absolventom školenia APICS.
 • Je interným audítorom podľa ČSN ISO 9001, 14001,19011. 
 • Certifikovaný Lean Six Sigma - Green Belt.
 • Certifikovaný audítor Logistiky.

Motto:

"Problematika Supply Chain nie je zložitá, použite sedliacky rozum a mnohokrát máte vyhrané."

"Nikdy nezabúdajte na Vašich interných a externých zákazníkov - to sú Vaše hnacie motory - len vďaka nim môžete byť lepšími."

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Procesy a problematiku Supply Chain - Supply Chain Management - nákup, plánovanie, logistika, problematika LEAN, mapovanie procesov a tokov, dodávateľské a odberateľské konsignácie.

Rudolf Malý, ALog.

(nar. 2.1.1966) od januára 2008 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa u českého poskytovateľa komplexných logistických služieb spoločnosti PST CLC, a.s., kde predtým od roku 2006 pracoval ako projektový manažér a hlavnou úlohou na tejto pozícii bolo zavedenie princípov projektového riadenia do procesov spoločnosti a nastavenie systému a vizualizácie reportingu. Zároveň je podpredsedom predstavenstva spoločnosti PST CLC, a.s.

 • V rokoch 1990-1995 pracoval ako obchodný riaditeľ v obchodnej spoločnosti LOCO plus Praha
 • Od roku 1996 do polovice roku 2006 zastával rôzne pozície v spoločnosti Kofola a.s., pričom od roku 2000 pôsobil v Kofole ako manažér logistiky pre skupinu Kofola (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko) a zodpovedal aj za plánovanie a riadenie výrobných operácií v skupine.
 • V roku 2009 sa stal členom komory logistických audítorov

Motto:

"Ak je stanovený jasný cieľ, cestu k nemu možno vždy nájsť. To znamená, hľadaj spôsoby a nie dôvody. "

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania vrátane projektového riadenia, logistického auditu, problematiky outsourcingu logistických služieb a prezentačných zručností.

Ing. Radek David, ALog.

(nar. 9.3.1962) je odborný konzultant a lektor v oblasti logistiky, pôsobí ako projektový manažér u firmy LOGICON partner s.r.o. Je zakladajúci člen Komory logistických audítorov.

 • Absolvent VŠB - technickej univerzity, odbor dopravy a manipulácie s materiálom.
 • Absolvent celoročného kurzu " Veriniging Logistiek Management,den Haag - Logistika-riadenie zásob"
 • Odborné skúsenosti v oblasti vývoja atypických manipulačných zariadení získal v spoločnosti IMADOS
 • Manažérske skúsenosti získal v pozíciách konateľa spoločnosti KONPRO, vedúceho ostravskej pobočky IMADOS Logistic a v roli vedúceho odboru logistiky Českej pošty, OZ Severná Morava. 
 • Podieľal sa na realizácii významných logistických projektov. Jeho špecializáciou je oblasť riadenia zásob, nákup, logistický audit, dynamická simulácia a reengineering logistických procesov. Pracoval m.j. pre firmy Český telecom, Philip Morris, Rudof Jelínek, České aerolínie, Plzeňský Prazdroj, Tatra, Martek Medical.
 • Pôsobí ako lektor a tréner v oblasti logistiky pre niekoľko vzdelávacích agentúr. Je spoluautor rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer. Publikoval odborné články v časopise Logistika.

Motto:

„Každý, kto sa prestane učiť, je starý, nech je mu 20 alebo 80. Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. Je najlepšie v živote zostať mladý (Henry Ford)“.

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania a ďalej tiež riadenie zásob, organizáciu nákupných procesov, dynamickú simuláciu, logistický audit.

Michal Koláček, ALog.

(nar. 9.5.1963) sa v súčasnosti zaoberá samostatným poradenstvom v oblasti riadenia a optimalizácie výrobných systémov, logistickým auditom a je tiež partnerom spoločnosti PQL Poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o.

 • V rokoch 2005 - 2007 pracoval ako výrobný riaditeľ ČKD Vagonka Ostrava, kde bolo jeho hlavnou úlohou riadenia výrobných nákladov, znižovanie prácnosti, reštrukturalizácia výrobných dispozícií s cieľom vytvoriť potenciál k navýšeniu objemu výroby, reštrukturalizácia výrobných a plánovacích procesov a návrh trojročného projektu investičného a technického rozvoja výrobnej základne, so zameraním na zvýšenie produktivity.
 • Jeho lektorská činnosť je zameraná predovšetkým na manažment logistiky a tiež na procesné riadenie.
 • Bol riešiteľom či spoluriešiteľom projektov napr. pre: WIKOV MGI (Wikov Industry a.s), Bike Fun International s.r.o., Vítkovice a.s. NS 822 – Mostárna (Vítkovice a.s.), ŠKODA HOLDING.
 • Spolupodieľal sa aj na vydaniu publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Motto:

„It is better to burn out then to fade away.“ ("Je lepšie vyhorieť než vyhasnúť." Kurt Cobain, Nirvana)

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti logistiky výroby a metód pre logistiku (odbor priemyselného inžinierstva); konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.

(nar. 23.11.1957) v súčasnosti pracuje pre spoločnosť KES - káblové a elektrické systémy spol. s r.o., kde má na starosti rozvoj plánovanie naprieč firmou s hlavným zameraním na výrobu a dlhodobý plán.

V minulosti pracoval v BONATRANS GROUP a.s., kde jeho pracovnou náplňou bolo zostavovanie dlhodobých plánov výroby na všetkých výrobných stupňoch celej spoločnosti so špeciálnym zameraním na zásoby s účelom vykrytia sezónnych vplyvov. Ďalej potom optimalizácia objemu zásob rozpracovanej a hotovej výroby a vstupného materiálu voči vyťaženia všetkých zdrojov a výstupom z firmy. A v neposlednom rade tiež vyťažovanie externých zdrojov štandardnej výroby a spolupráca na interných projektoch zlepšovania procesov.

 • tiež pracoval aj v ŽDB a.s., Bohumín ako vedúci oddelenia prípravy výroby.
 • Získal titul MEng. na univerzite ULM/IPA Slovakia, je tiež jedným z prvých nositeľov titulu ALog., ktorý je udeľovaný Logistickou akadémiou Ostrava. V roku 1997 absolvoval FMMI TU VŠB Ostrava.

Motto:

"Ľudský život nie je taký dlhý a zložitý, aby sa musel plánovať. Stačí byť zodpovedný k svojmu duševnému a fyzickému zdraviu. "

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v oblasti plánovania výroby a riadenia zásob a využitia informačných technológií pre logistiku; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., ALog.

(nar. 2.3.1954) je odborný konzultant a lektor v oblastiach logistiky, riadenia projektov a podnikového vzdelávania, a tiež logistický audítor. V ČKD Kutná Hora pôsobil ako riaditeľ výrobnej logistiky.

 • V roku 1989 úspešne obhájil dizertačnú prácu zaoberajúce so spaľovacími motormi a získal titul CSc. V rokoch 1994/1995 absolvoval Vyššie kurzy integrálnej logistiky VLM v Holandsku.
 • Má dlhoročné pedagogické skúsenosti (napr. 1998 - 2000 prezident Asociácie vyšších odborných škôl ČR).
 • Pôsobil tiež vo vysokej manažérskej funkcii a má bohaté skúsenosti z realizácie desiatok logistických projektov u nás aj v zahraničí.
 • Je jedným z najskúsenejších logistických audítorov v ČR. 

Motto:

"Je potrebné kráčať od nového k overenému, od overeného k zaujímavejšiemu alebo aspoň k lacnejšiemu"

Čo zaštiťuje v Logistickej akadémii:

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania a ďalej tiež projektového riadenia a logistického auditingu; konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.